Home » Fotogallerij

Fotogallerij

Hier vindt u foto’s die u een betere kijk kunnen bieden op onze bouwperikelen.


Dampkap

De afvoer van de dampkamp kwam boven de chape uit. Meerdere malen hebben wij, nog voor het plaatsen van de afvoer van de dampkap, Groep Huyzentruyt ervan op de hoogte gebracht dat de afvoer te hoog was en dat die daardoor boven de chape zou uitkomen. Daar hadden ze geen oren naar en plaatste de dampkampafvoer. Na aanpassingswerken door hun eigen (onder)aannemers hebben ze het toch niet klaar gekregen. Wanneer men vandaag de dampkap in werking zet, veroorzaakt dit in de slaapkamer een storend lawaai. Ook zijn er trillingen in de vloer te voelen wanneer men de hand op de vloerbekleding legt. De dekvloerdikte van 2 cm boven de leidingen zou onvoldoende zijn. Ook zou er geen akoestisch isolerend materiaal gebruikt zijn. Bovendien komt er bij het aanzetten van de dampkamp gewoon lucht door meerdere lichtpunten.
Tijdens de werken hebben ze spijtig genoeg elektriciteitsdraden & verwarming toe- en afvoer beschadigd. Met alle gevolgen van dien …


Afkeuring elektriciteit

Met het afbreken van de chape (zie hierboven dampkap) hebben ze spijtig genoeg elektriciteitsleidingen beschadigd. Tot tweemaal toe is de elektriciteit afgekeurd. Enkel de laatste keuring telt. De vorige vervallen. Toch blijft Groep Huyzentruyt dit tegenspreken.
Draden en buizen hebben ze overgoten met chape. Wij hebben Groep Huyzentruyt verschillende keren op de hoogte gebracht (o.a. via mail 28 november 2014) dat ze na de herstellingen eerst een herkeuring moesten doen voordat er chape overkwam. Ook hier hadden ze geen oor naar. Gevolg bij een herkeuring heeft de firma Van Hemelen  een negatief keuringsverslag neergeschreven en voldeed de woning niet volledig aan de wettelijke voorschriften. Wij citeren Koen Van Hemelen: “Aangezien u momenteel over een installatie beschikt die officieel niet in regel is met de geldende wettelijke voorschriften (u beschikt althans over een negatief keuringsverslag) dienen de inbreuken sowieso zo spoedig mogelijk verholpen. Teneinde opnieuw een positief keuringsverslag te hebben die de conformiteit van uw installatie zou kunnen herbevestigen dient de installatie hiervoor steeds onderworpen aan een bijkomend onderzoek. Indien dit niet gebeurt kan men als eigenaar/exploitant na een incident of ongeluk in een lastig parket komen aangezien het laatste keuringsbewijs een negatief besluit heeft. Ook de brandverzekering zou zich kunnen terugtrekken. We merken op, net zoals u, dat bepaalde herstellingen die naar verluid zijn uitgevoerd nu niet meer zichtbaar zouden zijn doordat bepaalde leidingen opnieuw volledig ingewerkt zijn onder een chape”. 7 mei 2015 doet Groep Huyzentruyt beroep op OCB een andere keuringsorganisme om de negatieve keuring te misleiden. Hieromtrent is de wet zeer duidelijk: bij een negatieve keuring mag enkel de keuringsorganisme terugkomen die een negatieve keuring heeft neergeschreven. Wel is het langskomen van OCB anders afgelopen dan Groep Huyzentruyt had verwacht. Ook die keuringsinstantie heeft 5 ANDERE inbreuken vastgesteld. Dus ook van hun kregen ze een negatief keuring PV. Er ontbrak aarding op verscheidene plaatsen (o.a. douch, … ). Eigenlijk moeten wij ze dankbaar zijn, anders zaten we nu op verschillende plaatsen zonder aarding.
20 januari 2016 tijdens de eerste juridische expertise heeft een onderaannemer van Groep Huyzentruyt één van de draden uit de leidingen getrokken ter controle. Redenering van tegenpartijen vermits dat die draad wel ok zou zijn die andere leidingen dan ook wel in orde moeten zijn. Had Groep Huyzentruyt onze mail van o.a. via mail 28 november 2014 ernstig  genomen hadden misschien al de problemen vermeden kunnen worden.

Bik Woningen afgekeurde electriciteit Bik Woningen afgekeurde electriciteit Bik Woningen afgekeurde electriciteit


Verwarming & Boiler

Voor december 2014 hebben wij Groep Huyzentruyt op de hoogte gebracht dat er problemen waren met de verwarming en warmwater. In het postinterventiedossier dat ons overhandigd is door Groep Huyzentruyt, zit een warmtestudie. Daarin staat te lezen dat er 11,813 w nodig is om de woning te verwarmen (dit zonder rekening te houden met het feit dat het warmwater ook nog verwarmd moet worden door de warmtepomp) en dat er gekozen moet worden voor de Zuran 100 (=12KW). Meermaals bevestigd door Groep Huyzentruyt dat het wel degelijk over de juiste warmtestudie gaat. “Dit heeft uiteraard betrekking op de woning in casu” – “De berekening is ons inziens wel degelijk volledig en het toestel voldoet aan hetgeen opgenomen is in het lastenboek” – “deze afmetingen stemmen toch ontegensprekelijk overeen met de plannen van dhr & mevrouw van de Velde -Hauspie”.  zie foto’s hieronder.

Het toestel Zuran 100 (=12KW) als zodanig voldoet aan het lastenboek. Zo dachten ze …

De klap op de vuurpijl is evenwel dat de geplaatste verwarmingsinstallatie geen afgegeven vermogen  van 12 kW heeft, maar slechts 10,3 kW voor de binnenunit  en gevoed wordt door een buitenunit van slechts 8kW.  De aanwezige warmtepomp is immers het toestel Zuran 80 i.p.v. Zuran 100. Het geplaatste toestel Zuran 80 is m.a.w. evenwel niet conform de omschrijving in het lastenboek. Tegenpartijen proberen er zich nu langs alle kanten uit te praten. Hallucinant is dat ze nu zelf de hulpweerstand erbij willen betrekken door die er gewoon bij te rekenen in hun nieuwe berekening. Wat natuurlijk volledig niet relevant is. Geen enkele fabrikant, leverancier, installateur houd rekening met de hulpweerstand bij hun berekeningen. Als je dat doet verliest de warmtepomp volledig zijn nut.

Op een werfvergadering van 01/09/2016 werd gebleken door Groep Huyzentruyt, hun onderaannemer, hun leverancier, de gerechtsdeskundige en één van onze technische raadsmannen dat de hydraulische regeling van de verwarming moest worden bijgesteld, dat de opbouwleidingen van de verwarming in het technisch lokaal diende te worden vervangen, in een ander materiaal, met zo weinig mogelijk reducties. Het expansievat zal verplaatst worden en er zal worden nagegaan of de bypass nog nodig is. In principe zal de verwarming normaal moeten functioneren na uitvoering van deze werken. De aanpassingswerken werden op 28.06.2017 uitgevoerd (maar niet voltooid). Vandaag slaat het expansievat nog steeds tilt door drukverlies (lek in de vloerverwarming?). Op 08.09.2017 tijdens een controle werfvergadering (o.a.van hun uitgevoerde werken van 28.06.2017) bleek dat er een draad los zat in het toestel waardoor de elektrische weerstand niet geactiveerd kon worden en het warmwater niet kon opgewarmd worden tot 55°.

De boiler heeft een inhoud van 200 liter, dit staat duidelijk te lezen op het metalen typeplaatje van de boiler. Partijen proberen dit ook tegen te spreken en beweren dat wij een boiler hebben van 240 liter. Rekening houdend met het feit dat wij een bad hebben van 320 liter + regendouche kun je heel gemakkelijk besluiten dat de inhoud van 200 liter veel te klein is. En dit nog zonder rekening te houden met het aantal inwoners (5 inwoners).


Ventilatie

Om verscheidene redenen hadden wij gevraagd om de ventilatie-unit in de berging te plaatsen. Ook contractueel is het zo voorzien. Zonder ons medeweten en onze toelating hebben ze de ventilatie-unit gewoon op de kruipzolder geplaatst, waar de toegankelijkheid helemaal niet opportuun is en de veiligheid niet gegarandeerd is. Meermaals hebben wij aan de bouwfirma gevraagd om de ondergrond te verstevigen en de toegankelijkheid te vergemakkelijken. Tot op vandaag weigeren ze dat te doen. Ook de isolatie rond de ventilatieleidingen in de ongeïsoleerde zolder laat de wensen over.


Gevel


Berging


Electriciteitskamer


Badkamer


Dressing


Kamer 1


Kamer 2


Kamer 3


Schuifraam


Nachthal


Inkomhal


Living


Wc gelijkvloers


Wc verdiep

Deze lijst is niet-limitatief.